luni, 12 martie 2012

59 de incendii de vegetaţie uscată şi mirişte într-o săptămână

Şi vorbim aici de incendiile la care echipajele de pompieri militari au acţionat pe raza întregului judeţ. Numărul acestora este cu siguranţă mai mare având în vedere că au loc şi incendii pe o rază mai mică care nu sunt raportate sau la care nu se paote ajunge din cauza terenului accidentat.


În urma acestor incendii care continuă să ameninţe siguranţa cetăţenilor şi a gospodăriilor acestora, periclitând în acelaşi timp şi traficul rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” atenţionează atât cetăţenii, cât şi instituţiile şi operatorii economici asupra obligativităţii respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.


În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţeni au obligaţia de a solicita şi obţine, de la autorităţile competente, următoarele documente
- Accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului; 
- Permis de lucru cu focul. 
Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. 


 Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 modificată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, deţinătorii legali de terenuri "nu ard miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă". 
 De asemenea, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. 


 Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
 a) condiţii meteorologice fără vânt; 
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum zece ha, prin fâşii arate; 
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; 
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
f) asigurarea, pentru suprafeţe de ardere mai mici de cinci ha, a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de cinciha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire; 


 Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale: 
 - condiţii meteorologice fără vânt; 
- colectarea în grămezi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată; 
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; 
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m; 
- desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; 
- supravegherea permanentă a arderii; 
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; 
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor. 


 În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor. 


 Pentru prevenirea unor eventuale accidente de circulaţie, urmare a scăderii vizibilităţii în timpul utilizării focului deschis, lucrările de igienizare se vor efectua în prezenţa permanentă a unei persoane în zona drumurilor publice. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton, astfalt, bitum, ulei etc. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului. 
 Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie contravenţie iar arderea stufului, tufărişului şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă. Legea nr. 265/2006 prevede amenzi pentru arderea vegetaţiei uscate fără acceptul Agenţiei pentru Protecţia Mediului cuprinse între 3000 şi 6000 de lei pentru persoanele fizice şi între 25000 şi 50000 de lei pentru cele juridice. Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform HGR nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte: 
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; 
- amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.


 Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.  


Pentru prevenirea şi reducerea arderilor necontrolate, Inspecţia de prevenire din cadrul I.S.U. „Crişana”, prin inspectorii de specialitate, desfăşoară în această perioadă controale inopinate pentru identificarea terenurilor şi depistarea persoanelor care nu respectă prevederile legale privind arderea miriştilor, resturilor vegetale şi a vegetaţiei uscate şi sancţionarea contravenţională a acestora conform legislaţiei în vigoare.


beius-stiri.blogspot.com

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Loading